Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

 

Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003
Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil), Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (§ 5-4)

Revidert på landsmøte 2015, 2016 og 2017

 

§ 1. Formål

Landslaget for nordlandshest/lyngshest i Norge er en ideell organisasjon som har som

formål å:

 

 1. Samle alle lokallag og være deres felles talsorgan og ivareta deres interesser overfor myndigheter, andre hesteorganisasjoner og samfunnet for øvrig. Landslaget skal på denne måten samle alle med interesse for nordlandshest/lyngshest til felles arbeid til beste for denne hesterasen.
 2. Medvirke til at det i samsvar med rasens avlsplan drives et planmessig og målrettet avlsarbeid for å fremme utviklingen av en renraset nordlandshest/lyngshest med spesielt fokus på at rasen tilfredsstiller et allsidig brukskrav. Laget skal arbeide aktivt for at det blir avholdt utstillinger og andre stimulerende tiltak. 
 3. Representere raseinteressene overfor myndigheter/avlsledelse, og samarbeide med andre hesteorganisasjoner, spesielt de norske rasene.
 4. Medvirke i kontaktformidling og rådgivning ved salg og plassering av hester.
 1. Fremme aktiv bruk av nordlandshest/lyngshest innen de bruksområder, konkurranseformer og nivåer hvor rasen naturlig hører hjemme.

 

Formålene i denne paragraf skal oppnås i en kombinasjon av lokale og sentrale aktiviteter.

 

§ 2. Organisasjon

Landslaget for nordlandshest/lyngshest er et landsomfattende lag som består av lokale lag. Landsmøtet fastsetter retningslinjer for arbeidet i lokallagene.

 

Landslagets organer er:

 • Landsmøtet
 • Hovedstyret
 • Lokallagenes årsmøter
 • Lokallagenes styrer

 

§ 3. Medlemskap

Som medlemmer i Landslaget for nordlandshest/lyngshest kan, gjennom medlemskap i lokallag opptas alle eiere av n/l-hest og andre med interesse for rasen.

Som medlem regnes enkeltperson meldt inn med navn og adresse fra lokallag.

Landslaget kan utnevne æresmedlemmer og/eller gi æresbevisninger i henhold til nærmere angitte bestemmelser. Æresmedlemmet bestemmer selv hvilket lokallag han/hun ønsker å være medlem av til enhver tid. Æresmedlem har de samme rettighetene som ordinære medlemmer i sitt lokallag. Det skal ikke betales kontingent til landslaget for æresmedlemmer oppnevnt av landslaget.

Alle medlemmer er berettiget til fordeler landslaget oppretter.

Flertall av styres medlemmer skal være over 18 år. Dette gjelder både hovedstyre og lokallagsstyre. Stemmeretts alder, fylt 15 år.

 

§ 4. Landsmøtet

 1. Landsmøtet er lagets høyeste myndighet. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars. Teknisk arrangement av landsmøtet går så langt det er mulig på omgang mellom lokallagene, og arrangøren utpekes på landsmøtet året i forveien. Hovedstyret er ansvarlig for gjennomføringen av landsmøtet og for å kalle inn til møtet med minst 3 ukers varsel.
 2. Landsmøtet består av delegater fra hvert lokallag samt hovedstyret. Landsmøtet er beslutningsdyktig med det antall delegater som stiller. Lokallagene kan stille med en delegat for hver påbegynte 50 medlemskaps pr 31.12 året før . Delegatene kan stille med fullmakt fra delegater i eget lag som ikke møter. Fullmakten skal være skriftlig og godkjennes av landsmøtet.  Hovedstyret har ikke stemmerett om årsmelding og regnskap.
  1. Landsmøtet er åpent og alle interesserte medlemmer kan møte som tilhørere i det omfang dette er praktisk gjennomførbart. Tilhørere har ikke talerett. Landsmøtet er normalt åpent for pressen.
  2. På ordinært landsmøte kan det bare gjøres vedtak i de saker som står på dagsorden.
  3. Saker til landsmøtet kan bare fremmes gjennom lokallagenes styrer. Forslag til vedtektsendringer skal sendes fra lokallagets styre til hovedstyret senest 6 uker før landsmøtet. Andre saker skal sendes hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet.
  4. Landslaget for nordlandshest/lyngshest skal ha et avlsutvalg med fire medlemmer. Medlemmene blir valgt av Landsmøtet. Styremedlemmer kan være medlem i utvalget. Styret fastsetter avlsutvalgets oppgaver

 

Ordinært landsmøte gjennomføres slik:
Åpning
Godkjenning av stemmer og fullmakter
 


 • Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent.
   

Hovedstyrets årsmelding og regnskap
Innmeldte saker
Planer for kommende år

Behandling av budsjett, inkl. kontingent
 

Valg

 • Styremedlemmer på valg i hovedstyret – leder for 1 år, medlemmer for 2 år
 • Revisor for 1 år
 • Nytt medlem og varamedlem i valgkomitéen. Valgkomitéen består av 3 medlemmer, som velges for 3 år, og hvor den som har sittet lengst blir leder.
 • To medlemmer og ett varamedlem til Avlsutvalg. Avlsutvalget består av 4 medlemmer, som velges for 2 år av gangen.  
   
 1. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av hovedstyret eller kan kreves innkalt av minst tre lokallag. Ekstraordinært landsmøte gjennomføres som ordinært landsmøte, men behandler bare de saker som er grunnlaget for innkallingen.

 

§ 5. Hovedstyret

 1. Hovedstyret leder landslagets virksomhet etter disse vedtekter og etter pålegg og vedtak som er gjort på landsmøtet. Hovedstyret fører protokoll over sitt arbeid. 
 2. Hovedstyret skal ha 5 medlemmer, valgt av landsmøtet. Det bør tilstrebes geografisk fordeling av styremedlemmene.
 3. Leder velges ved skriftlig valg for ett år av gangen. De andre styremedlemmene blir valgt for to år, slik at to av medlemmene hvert år står på valg, første året etter loddtrekning. 
 4. Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. Det velges tre vararepresentanter i nummerert rekkefølge for 1 år. Første vara har møteplikt til alle møter som det kalles inn til.

 

 1. Hovedstyremøter avholdes regelmessig. Leder kan ved behov kalle inn på kort varsel, eller når minst to styremedlemmer forlanger det.
 1. Hovedstyret har ansvar for landslagets økonomiske disposisjoner, med unntak av disposisjoner innen for lokallagenes regnskaper. Laget forpliktes ved underskrift av leder, og ved dennes fravær av nestleder.

Hovedstyret nedsetter komiteer og arbeidsgrupper i den utstrekning det finner det nødvendig.

Hovedstyret innkaller til landsmøte og forbereder de sakene som skal legges fram.

Hovedstyret er beslutningsdyktige når leder eller nestleder pluss to styremedlemmer er til stede. Er kun tre til stede, kreves enstemmighet for bindende vedtak, ellers kreves vanlig flertall.

Hovedstyret fører sentralt medlemsregister. Registeret skal føres slik at det ikke blir konsesjonspliktig. Hovedstyret kan formidle navn og adresser fra registeret til kommersielle interessenter mot betaling. Medlemmer kan reservere seg mot dette

 1. Hovedstyret utfører for øvrig sine oppgaver i henhold til vedtak fattet av landsmøtet

 

§ 6. Lokallagene

 1. Lokallagene er lagets grunnstamme hvor hovedtyngden av aktivitetene organiseres og gjennomføres. Lokallagene velger selv sine navn som skal ha tilføyelsen: ”Tilsluttet Landslaget for nordlandshest/lyngshest”. Lokallagenes navn og logo skal være varianter av landslagets tilsvarende og godkjennes av hovedstyret.
 1. Hver avdeling bidrar med et økonomisk tilskudd til landslaget sentralt. Beløpet beregnes på grunnlag av antall medlemmer i avdelingen og fastsettes av landsmøtet. Betalingsmåte og- frister fastsettes av landsmøtet som en del av budsjettbehandlingen.

 

§ 7. Årsmøtet i lokallagene

 1. Årsmøtet er lokallagenes høyeste organ. Årsmøtet skal arrangeres av lokallagets styre hvert år, og skal avholdes innen utgangen av februar. Innkalling sendes medlemmene minst 3 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være lokallagets styre i hende senest 6 uker før årsmøtet. Familiemedlemskap, 2 stemmeberettigede. Familiemedlemskap gjelder familiemedlemmer med samme registrerte Folkeregister adresse i tillegg til medlem meldt inn til landslaget.
 2. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er til stede.
 3. På ordinært årsmøte kan det bare gjøres vedtak i de saker som står på dagsorden. For øvrig skal årsmøtet gjennomføres etter samme retningslinjer som for landsmøtet.
 4. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller kan kreves innkalt av minst 10% av lokallagenes medlemmer. Ekstraordinært årsmøte gjennomføres på samme måte som ordinært årsmøte, men behandler bare de saker som er grunnlaget for innkallingen.

 

 

§ 8. Lokallagsstyret

 1. Lokallagene ledes av et lokallagsstyre. Styret skal bestå av minimum leder, nestleder og kasserer. Styrets sammensetning for øvrig fastsettes av lokallaget ved sine avdelingsvedtekter. Styret er beslutningsdyktig i henhold til lokale bestemmelser. Styret er ansvarlig for lokallagets økonomiske disposisjoner. Styret skal føre lokallagets medlemsregister. Styret fører protokoll over sitt arbeid.

 

§ 9. Lokallagsvedtekter

 1. Landslagets vedtekter er også lokallagenes vedtekter. Lokale tilpasninger kan gjøres innenfor rammene beskrevet nedenfor, og skal tas inn i vedtektene fra § 15 og utover.

 

 • Lokallagene bestemmer egen kontingent og eventuelt innmeldingsavgift.
 • Lokallagene bestemmer selv sammensetning av eget styre innenfor rammen av § 8.
 • Lokallagene kan utnevne æresmedlemmer og/eller gi æresbevisninger i henhold til lokale bestemmelser. Det skal betales kontingent til landslaget for æresmedlemmer oppnevnt av lokallag.  Æresmedlem har de samme rettighetene som ordinære medlemmer.
 • Lokallagene kan, med bakgrunn i lokale forhold, ta inn særlige bestemmelser som ikke er dekket av landslagets vedtekter.

 

 1. Lokallagenes vedtekter skal godkjennes av hovedstyret.

 

§ 10. Tolking av vedtektene

 1. Tolking av vedtektene tilligger hovedstyret.
 2. Avgjørelsen kan ankes til landsmøtet som har den endelige avgjørelsen.
 3. Anken har ikke oppsettende virkning. 

 

 

§ 11. Vedtektsendringer

 1. Endringer av landslagets vedtekter kan bare gjøres av landsmøtet.
 2. Vedtak krever 2/3 flertall.
 1. Vedtatte endringer trer i kraft umiddelbart, så fremt ikke annet er besluttet av landsmøtet.

 

§ 12. Endring av landslagets lokallagsstruktur

 1. Endringer av landslagets lokallagsstruktur kan skje ved at:
  • Det etableres et nytt lokallag som dekker et geografisk område hvor det tidligere har vært liten eller ingen aktivitet.
  • Et lokallag deles i to eller flere avdelinger.
  • To eller flere lokallag slås sammen til et lokallag
  • Nedleggelse av et lokallag
 2. Endringer i lokallagsstrukturen skal godkjennes av hovedstyret før de iverksettes.
 3. Endringer etter første alternativ skal koordineres med nærmeste geografiske lag.  Endringer etter de øvrige alternativer skal vedtas på de respektive lokallags årsmøter. Ved nedleggelse vil navn og logo legges døde inntil grunnlag for gjenopprettelse eventuelt er til stede. Enkeltmedlemmer innenfor det nedlagte lokallags virkeområde gis anledning til å være medlem i et tilstøtende lokallag.
 1. De impliserte lokallag gjør selv avtaler om fordeling av medlemmer, aktiva med mer. Ved nedleggelse skal aktiva i utgangspunktet overføres til landslaget, og øremerkes til bruk ved oppstart av nye lokallag. Ved uenighet avgjør hovedstyret.

 

 

§ 13. Utmelding/eksklusjon

 1. Det står ethvert medlem fritt å melde seg ut av landslaget. Betalt kontingent refunderes ikke. Manglende innbetaling av kontingent regnes som utmelding, men det skal gis en påminnelse før medlemmet strykes fra medlemsregisteret.
 2. Lokallag kan ikke melde seg ut av landslaget. Lokallag som ønsker å fristille seg fra landslaget eller inngå i en annen forening, må opptre i henhold til bestemmelsene for nedleggelse, jfr. § 12.
 3. Medlemmer som handler i strid med landslagets vedtekter eller på annen måte som er til skade for landslaget, kan ekskluderes fra laget. Vedtak om eksklusjon gjøres av lokallagsstyret. Avgjørelsen kan ankes til hovedstyret som tar den endelige avgjørelsen.
 1. Lokallag kan ikke ekskluderes fra landslaget. Hvis et lokallag ikke retter seg etter vedtektene, eller på annen måte opptrer i strid med foreningens formål, skal hovedstyret ekskludere medlemmene i lokallagets styre og utpeke et interimsstyre som kan lede lokallaget inntil årsmøte kan avholdes. Er lokallagets vedtektsstridige opptreden i henhold til medlemmenes vilje, skal hovedstyret treffe tiltak for nedleggelse, jfr. § 12.

 

 

§ 14. Oppløsning av Landslaget

 1. Forslag om oppløsning av landslaget må behandles på to påfølgende ordinære landsmøter.
 2. Forslaget må oppnå minst 2/3 flertall på hvert av de to landsmøtene for å bli vedtatt.
  I tiden etter det første vedtaket skal hovedstyret utrede og vurdere alternativer til oppløsning.
 1. Ved oppløsning bestemmer landsmøtet hvordan landslagets aktiva skal fordeles.

 

§ 15. Lokallagsstyret

(Her fører lokallagene inn bestemmelser om sine styrers sammensetning,

beslutningsdyktighet, møtefrekvens osv etter behov.)

 

§ 16 - §xx Lokale bestemmelser.

(Lokale bestemmelser innenfor rammen av §9)