Styremøter

Det holdes styremøte ca en gang i måneden. Styreleder kaller inn til møtene og det føres referat som offentliggjøres når det er godkjent. Med på møtene er hele styret, i tillegg til daglig leder ved nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest. Sistnevnte har ikke stemmerett, men er tilhører til diskusjonen rundt pågående saker, samt redegjør og orienterer for styret om drift og aktuelle saker ved senteret. Varamedlemmer kalles inn ved forfall. Dersom det er nødvendig kan det også inviteres andre inn på styremøte for å orientere i enkelte saker. 

Planer og oppgaver

Vedtas av landsmøtet hvert år, og oppsummerer hva styret skal prioritere i løpet av kommende år. Styret rapporterer til landsmøtet gjennom årsmeldinga. Landsmøtet vedtar også budsjett for landslaget som rapporteres gjennom regnskapet. 

Representasjon

Styret, eller representant for styret, er representert utad organisasjonen i arbeidsgrupper, utvalg etc.
- Ledergruppa - Leder og nestleder har jevnlig møter med leder og nestleder i Norges Fjordhestlag og Landslaget for dølahest.
- "Prosjekt kvalitetshest" - Benedichte Hilt Mangerøy
- Fagutvalg for de nasjonale hesterasene - Ingrid Sponheim
- Skeidgruppa - Solveig Wisløff
- Fokus Unghest styringsgruppe - leder
- Fokus Unghest arbeidsgruppe - Sigrid Halvorsen
- Komité for hingsteutstillinger - Solveig Wisløff og Benedichte Hilt Mangerøy
- De interne prosjektgruppene blir fordelt rundt på styremedlemmene og medlemmer i avlsutvalget.