Landslaget for nordlandshest/lyngshest er godkjent av Mattilsynet som avlsorganisasjonen for nordlandshest/lyngshest, og det krever at vi har en godkjent avlsplan. FN sin konvensjon for biologisk mangfold (CBD) forplikter Norge til å ta vare på bl.a. de nasjonale hesterasene. Denne forpliktelsen innebærer å bevare biologiske ressurser, og bruke de på en bærekraftig måte. Føre-var-prinsippet ligger til grunn for å verne om biologisk mangfold. Andre overordnede dokumenter som definerer rammene rundt avlsplanen er EU-forordning (2016/1012 og 2015/262) og dyrevelferdsloven. 

Innenfor de overnevnte rammene er det for Landslaget et overordnet mål at avlsplanen skal være et langsiktig og godt faglig forankra dokument som sikrer at oppdrettere, hesteeiere og hingsteholdere kan utføre jobben sin. Samtidig er avlsplanen et viktig arbeidsdokument for dommere, utstillingsarrangører, stambokfører og registrator. 

 

AVLSPLAN gjeldende fra 15-02-2024.pdf