Link til senterets hjemmeside:

Formålsparagraf for NSNL - §3:

"Selskapets formål er å fremme Nordlands-/Lyngshesten nasjonalt, bidra  til å utvikle hestehold, hestesport og være et nord-norsk kompetansesenter for hestefag"

Senteret måtte begynne å tjene penger.

 

I 2015 måtte styret gjøre noe med selskapets økonomi og startet arbeid med å se på inntekter og utgifter samt kartlegge vedlikeholdsbehovet.  Arbeidsforholdene for de ansatte var under enhver kritikk da mange år med lekkasjer og fukt hadde ført til mugg i flere rom i bygningen. 

Som en følge av dette vedtok styret å dele driften i to, en kommersiell del og en offentlig del.  Dette for at man enklere kunne synliggjøre hvordan inntekter og utgifter ble disponert.   Styret utarbeidet to meget gode strategiplaner for de to delene av driften og iverksatte tiltak for å øke inntjeningen.  Tidligere hadde man hatt fokus på å spare penger, nå var fokuset hvordan tjene mer penger.

I en periode fungerte styreleder også som daglig leder, men dette var ikke en optimal løsning i lengden.  Stillingen som daglig leder ble lyst ut i 2016 og av mange gode søkere falt valget på Linda Nordgård Holmebukt som startet i jobben andre halvår 2016.  Samme år vedtok generalforsamlingen at navnet skulle endres til Nasjonalt Senter for Nordlandshest/Lyngshest.      
Summen av alle grepene som ble tatt i disse årene  begynte å gi resultater i 2017 ved at inntektene økte og det blei skapt rom for å starte omfattende vedlikehold på blant annet taket.  I tillegg kom det ekstra midler fra departementet som også bidro til å fortsette den positive utviklingen.  Oppgraderingene av anlegget skulle komme både hester, ansatte og besøkende til gode.  

Samtidig med den positive utviklingen av den kommersielle delen startet også et nært samarbeid med landslaget for å få på plass avtaler om samarbeid og overføring av oppgaver til senteret.

Samarbeidsavtale mellom NSNL og landslaget.

Avtalen ble utformet av daglig leder, vedtatt i styret for NSNL og styret i landslaget.  Hovedpunkter i avtalen omfatter:

  • Medlemsregistrering 
  • Prosjektadministrasjon 
  • Bistand til drift og vedlikehold av ny hjemmeside 
  • Kontakt med hestenæringen 
  • Kontakt med medlemmer og aktører 
  • Sentralt arkiv 
  • Promotering 

Hele avtalen kan du lese her

Hva bidrar NSNL med i 2018?

Vinter/vår 2018:

- Arrangert oppdretterseminar for oppdretterene og andre interesserte i nordlandshest/lyngshest i januar 2018.
- Første felles fakturering av medlemskontingent for organisasjonen. 
- Lage medlemslister for lokallagene
- Etablering av medlemsarkiv for organisasjonen.
- Drift av ungheststasjon der det pr januar 2018 går 7 unghester.
- Etablering og utvikling av nye hjemmesider for senteret og landslaget.
- Hingsteutstilling i april.
- Deltagelse på landsmøte for organisasjonen i mars.
- Daglig leder deltar som observatør på landslagets styremøter og orienterer fra senteret.
- Det ventes ett føll til våren, samtidig som det planlegges ny bedekking sommeren 2018.
- Planlegging av oppstart "Prosjekt Kvalitetshest" høsten 2018.