Landslaget for nordlandshest/lyngshest i Norge er en ideell organisasjon som har som formål å samle alle lokallag og være deres felles talsorgan og ivareta deres interesser overfor myndigheter, andre hesteorganisasjoner og samfunnet for øvrig. Landslaget skal på denne måten samle alle med interesse for nordlandshest/lyngshest til felles arbeid til beste for denne hesterasen.

to-gule sløyfer_400x300.pngLandslaget har som formål gjennom reinrasa avl å fremme rasens særpreg som en robust, vakker og attraktiv norsk hest med allsidige bruksegenskaper og godt gemytt.

Det er utarbeidet vedtekter for landslaget og lokallagenes drift.  I tillegg er årlige handlingsplaner og budsjett styrende for hvilke oppgaver som skal ha fokus.

Landslaget består av 8 lokallag, fra Troms/Finnmark lengst nord til Rogaland/Agder lengst sør.
Lokallagene har egne sider med lokal informasjon.  Disse sidene er kun for betalende medlemmer som vha tilsendt passord kan logge inn for å får mer informasjon om sitt lokallag.

Medlemsbladet Rimfakse utgis årlig f.t. med 3 nummer, og sendes til alle registrerte medlemmer av lokallagene.

Hovedstyret for Landslaget og avlsutvalget velges på de årlige landsmøtene - hvor delegater fra de ulike lokallagene møter med tale og stemmerett ut fra antall medlemmer.

Organisasjonsnr: 984945299
Kontonr: 9365 06 27340