Ungheststasjon

foll_400x267.jpgProsjektet med ungheststasjoner startet opp høsten 2015 med et ettårig forprosjekt finansiert gjennom Hestehjelpskassa og en betydelig dugnadsinnsats. Dette første året var det tre ungheststasjoner (Troms, Trøndelag og Østlandet) som tok i mot unghingster fra oppdretterne slik at de kunne vokse opp i flokk og få verdifull sosialisering. Prosjektet ble vidreført med støtte fra Norsk Hestersenter den påfølgende sesongen, men da på to lokasjoner (Trøndelag og Troms). Tilbakemeldingene fra oppdretterne og unghesteierne var at det var et svært ønsket tilbud som muliggjorde at unghingstene kunne holdes som hingster lenger. Høsten 2017 kom prosjektet permanent på plass i nye, flotte utegangsstaller på NSNL på Olsborg, samtidig som de andre lokasjonene ble avviklet i form av ungheststasjon. 
Sammen med NSNL ønsker landslaget å tilby ungheststasjon, samt vidreutvikle tilbudet slik at det blir lettere tilgjengelig for unghester fra hele landet.

Styrerepresentanter i prosjektgruppa: Ingrid Sponheim og Gunn Grønås

Transporttilskudd

Landslaget tilbyr en støtteordning til å frakte avlshingster over lengre avstander. Målet med prosjektet er å få spre gener over hele landet og sørge for at man får brukt hingster på tvers av landsdeler. For å være søknadsberettiget må søker være medlem og hingsten må transporteres minimum 500 km hver vei. Styret i landslaget avgjør søknadene og størrelsen på tilskuddet.

Søknadsfrist: 1. oktober den gjeldende avlssesongen.

Hamningstilskudd

Landslaget tilbyr en støtteordning til å arrangere hingstehamninger. Målet med prosjektet er å gjøre det økonomisk mulig å arrangere flere hamninger og stimulere til bruk av lite brukte avlshingster. For å være søknadsberettiget må søker være medlem, slippet må ha mellom 3 og 10 hopper, og hingsten må ikke ha mer enn 15 avkom fra før. Styret avgjør søknadene og kan fravike fra bestemmelsene ved særlige tilfeller. Tilskuddsbeløp fastsettes av styret.

Søknadsfrist: 1. oktober den gjeldende avlssesongen.

Blodbankprosjektet

Prosjektets hovedmål er å bygge opp en blodbank som skal brukes til å kartlegge flere aktuelle genetiske lidelser og defekter. I tillegg skal blodbanken brukes til å avdekke hvilke avtegnsgen som finnes i rasen. Dette er et flerårig prosjekt der første delfase er å identifisere hvilke hester det er interessant å hente inn blodprøver til analyse i senere delfaser av prosjektet, samt innhente blodprøvene. 

Ansvarlig for prosjektet: Avlsutvalget 

Travprosjekt

Målet for prosjektet er å få flere nordlandshest/lyngshester inn i ponnitravet. I samarbeid med Det Norske Travselskapet får rasen delta på deres unghestsatsning "Til start" som består av samlinger der unghestene får verdifull miljøtrening og oppfølging av travtrener, hovslager og veterinær. 
Landslagets prosjekt yter midler til lokallag som ønsker å investere i løpsutstyr til utlån for medlemmer, støtte deltagere i "Til start" ved å tilbakebetale påmeldingsavgiften, gi støtte til treningssamlinger i trav arrangert av lokallag og jobbe for å få i stand flere raseløp, samt bidra til premier i travløp for rasen. Prosjektet har også støttet utdanning av ponnitravinstruktør innad i organisasjonen.

Ansvarlig i styret: Kristi Volden Andersen

Fokus Unghest

Fokus Unghest er et fellesprosjekt med Norges Fjordhestlag og Landslaget for dølahest. Det overordna målet for prosjektet er å få utdannet unghester og deres eiere gjennom mange ulike kursmoduler. Sekretariatet for prosjektet ligger på Norsk Fjordhestsenter.

Les mer om prosjektet på unghest.no

Landslagets leder er medlem i styringsgruppa for prosjektet, og Sigrid Halvorsen er organisasjonens representant i arbeidsgruppa.

Prosjekt Kvalitetshest

Dette er et fellesprosjekt med Norsk Fjordhestlag, Landslaget for dølahest og de nasjonale hestesentrene. Det overordna målet for prosjektet er å tilby markedet godt utdanna kvalitetshester. Prosjektet startet opp høsten 2017 med et ettårig forprosjekt på Norsk Fjordhestsenter med støtte fra Hestehjelpskassa. Prosjektet innebærer å ta inn unghester av de nasjonale rasene i puljer på et nasjonalt senter der de utdannes og håndteres av dyktige fagfolk. Perioden avsluttes med en visningsdag der interesserte kjøpere kan besiktige hestene og få veiledning til kjøp. 

Det er et mål for de tre avlsorganisasjonene å få prosjektet etablert på alle de tre nasjonale sentrene.

Styrets representant i prosjektgruppa: Benedichte Hilt Mangerøy

Skeid

cropped-skeid_logo.jpgSkeid er en konkurranseform for fjordhest, dølahest og nordlandshest/lyngshest. De tre respektive raseorganisasjonene har et felles prosjekt som skal sørge for oppstart, utsending av premiemateriell, markedsføring og registrering av egenskaper. Dette prosjektet går over to år. 

Informasjon om Skeid kan man finne på: www.hesteskeid.no

Medlem i arbeidsgruppe for Skeid fra vår organisasjon: Solveig Wisløff

Hoppeprosjekt

Prosjektet ble satt i gang i 2017 og er nå inne i sin andre sesong. Det er et felles prosjekt med vår organisasjon, Norges Fjordhestlag og Landslaget for dølahest. Målsettingen er å identifisere eldre hopper med stamme som er lite brukt i dagens avl, og sette de i avlen. Det regnes ut optimal kombinasjon med godkjent avlshingst som fører til at avkommene får en lavere innavlsgrad enn snittet i populasjonen, og kan således selv være interessante avlsobjekter i framtida. 
Det skal gjøres en evaluering og lages en sluttrapport etter avlssesongen 2018 som skal dekke prosjektets to første år.

Medlem i prosjektgruppa fra vår organisasjon: Solveig Wisløff

Ansvarlig for LNL sin del av prosjektet: Ingrid Sponheim (avlsutvalget)

Genbank for hest

Fellesprosjekt mellom LD, NFL og LNL. 
Prosjektets hovedmål er å ta vare på genetiske variasjon i de tre rasene ved å etablere en genbank med langtidslagret frossen sæd fra utvalgte hingster av disse rasene. 

Samarbeidspartner: Norsk Genressurssenter og Norsk Hestesenter