Avlsplan for nordlandshest-lyngshest - gjeldende fra 01-01-2023.pdf

 

Bakgrunn

Landslaget for nordlandshest/lyngshest er godkjent av Mattilsynet som avlsorganisasjonen for nordlandshest/lyngshest. Det krever at vi har en godkjent avlsplan. FN sin konvensjon for biologisk mangfold (CBD) forplikter Norge til å ta vare på bl.a. de nasjonale hesterasene. Denne forpliktelsen innebærer å bevare biologiske ressurser, og bruke de på en bærekraftig måte. Føre-var-prinsippet ligger til grunn for å verne om biologisk mangfold. Andre overordnede dokumenter som definerer rammene rundt avlsplanen er EU-forordning (2016/1012 og 2015/262) og dyrevelferdsloven. 

Innenfor de overnevnte rammene har landslaget et overordnet mål om at avlsplanen skal være et langsiktig og godt faglig forankra dokument som sikrer at oppdrettere, hesteeiere og hingsteholdere kan utføre jobben sin. Samtidig er avlsplanen et viktig arbeidsdokument for dommere, utstillingsarrangører, stambokfører og registrator. 

 

Avlsplanens hensikt

Nordlandshest/lyngshesten er en levende representant for den nordnorske kulturarven, og vi har i dag et ansvar for å ta vare på en rasetypisk, sunn og allsidig hest samtidig som vi skal medvirke til utvikling av en god brukshest med tilstrekkelige egenskaper innenfor alle sports-/bruksområder.

Avlsplanen skal bidra til et tjenlig og forutsigbart avlsarbeid for rasen og brukerne. Avlsplanen skal sikre en langsiktig forvaltning av populasjonen og ta i bruk de virkemidler som til enhver tid vil være nødvendig for å ha kontroll på rasetypen, innavlssituasjonen og helsetilstanden. 

I en liten hestepopulasjon vil bestanden være ekstra sårbar for helsemessige avvik og tap av rasetype. Det er derfor særdeles viktig å kunne sette inn tiltak tidlig for å sikre god helse og drive målretta avl for å ivareta det typiske ved rasen. Denne sårbarheten krever at føre-var-prinsippet ligger til grunn for avlsarbeidet.

 

Status for rasen

Nordlandshest/lyngshest er inkludert på FAOs liste over utrydningstruede raser med status” Truet” (FAO, 2013). På grunn av begrenset genmateriale og et ønske om å bevare rasens særpreg uten innkryssing av andre raser kreves strukturert og målbevisst avlsarbeid for å ivareta en sunn og bærekraftig populasjon.

Innavlsberegninger viser at innavlsgraden holder seg ganske stabil med et gjennomsnitt rundt 12,5 % de siste ti år. Den effektive populasjonsstørrelsen har også økt fra 2017 til 2022. Fruktbarhetsprosenten er noe svingende fra årgang til årgang, men er stabil over lengre tid. Den gjennomsnittlige føllprosenten i rasen de siste ti år er på 67%, som er over hva som regnes som normalt ved naturlig bedekning.

 

Gjeldende avsplan

Avlsplan for nordlandshest-lyngshest - gjeldende fra 01-01-2023.pdf