Hvorfor tilskudd? 

Landslaget for nordlandshest/lyngshest jobber for å bevare og utvikle nordlandshesten/lyngshesten. Dette innebærer blant annet et planmessig og målrettet avlsarbeid for å fremme utviklingen av en renraset nordlandshest/lyngshest, samt fremme aktiv bruk av nordlandshest/lyngshest innen de bruksområder, konkurranseformer og nivåer hvor rasen naturlig hører hjemme. 

Landslaget tilbyr sine medlemmer en del tilskuddsordninger som har som hensikt å stimulere til avl og aktivitet. 

Hva gis det tilskudd til? 

I 2024 gis det tilskudd til følgende: 

 1. Bedekning
 2. Registrering av føll
 3. Hamning
 4. Transport av hingst i avl
 5. Førstegangskåring
 6. Utvidet bruksprøve
 7. Transport til NM
 8. Sølvtest av hingster til utstilling*
  *Nødvendige sølvtester foretatt via Norsk Hestesenter dekkes av landslaget og det trengs ikke søkes om. 

Generelle kriterier

 1. Avl/reproduksjon må være innenfor rammer for avlen, satt i alvsplanen. Parringen må være innenfor rasens anbefalte grense for innavl, og avkom må kunne registreres i rasens A-register (få rødt pass). Tilskudd til avl gis ikke til hester under tre år. 

 2. Det kan kun søkes om tilskudd til én hest pr. søknad (med mindre annet er oppgitt). Søknaden må inneholde hestens fulle navn og ellers all annen informasjon som etterspørres. Informasjonen som oppgis i søknaden må være korrekt og fullstendig. Søknaden må leveres innen oppgitt frist og via oppført søknadsskjema.

 3. Dersom landslaget er kjent med at søkers hestehold ikke følger lov om god dyrevelferd, vil søknaden kunne bli avslått. Lov om dyrevelferd: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

 4. Hesteeier/søker må være betalende medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.  

Søknader som ikke fyller kriteriene ovenfor, vil ikke bli behandlet eller bli avslått. 
Dersom det er problemstillinger som ikke faller innunder kriteriene, vil det bli gjort en vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Behandling og utbetaling 

Søknader blir normalt behandlet og tilskudd utbetalt ila. en måned etter søknadsfrist. 

For enkelte tilskudd er det satt en totalramme. Det betyr at det totale beløpet innvilget innen en type tilskudd, ikke skal overstige budsjettert beløp. Ved mange søkere vil derfor innvilget beløp pr. hest kunne bli lavere enn forespeilet. Dette gjelder følgende tilskudd: Førstegangskåring, utvidet bruksprøve, transport av hingst og transport til NM. 

Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle feil i dette dokumentet / informasjonen om tilskudd. 

Kontaktinfo

Ved spørsmål – kontakt landslaget@nsnl.no

 

HvaTransport av hingst i avl
MålBidra til å gjøre det økonomisk mulig å spre gener i hele landet. 
Kriterier
 1. Hingsten må reise minst 80 mil tur/retur (totalt).
 2. Hingsten skal ikke ha flere enn 30 avkom / potensielle avkom (altså antall fødte avkom inkl. fjorårets bedekninger).
 3. Hingsteier/hingsteholder må være medlem av Landslaget for nordlandshest/lyngshest.
 4. Hingsteholder/hingsteholder må følge bestemmelser satt i avlsplanen.  
 5. Hesteholdet må følge lov om god dyrevelferd.
 6. Det kan kun søkes om tilskudd til én hest pr. søknad. Søknaden må inneholde hestens fulle navn og ellers all annen informasjon som etterspørres. Informasjonen som oppgis i søknaden må være korrekt og fullstendig. Søknaden må leveres innen oppgitt frist og via oppført søknadsskjema.
BeløpTilskudd pr. km settes i utgangspunktet til kroner 3,50,-. 
Det er satt en total ramme på kroner 30 000,-. Det totale beløpet skal ikke overstiges. Ved mange søkere, vil beløpet innvilget pr. km. reduseres, slik at totalen ikke overskrider gitte beløp. 
SøknadSøknad leveres på skjema på rimfakse,no. 
Du får kvittering på e-post. Dersom du ikke mottar kvittering på e-post, er ikke søknaden mottatt.
SøknadsfristInnen tirsdag 1. oktober 2024.

 

SØKNADSKJEMA: